[amsat-bb] XW-2A through XW-2F satellites, around 0040-0100 UTC this evening