[amsat-bb] AMSAT at Radio Society of Tucson (AZ) Hamfest, 26 March 2016