Re: AX5043 Booster Board
by Rich Gopstein 19 Jan '23

19 Jan '23
Re: AX5043 Booster Board
by Burns Fisher (AMSAT) 19 Jan '23

19 Jan '23
AX5043 Booster Board
by Jim McCullers 17 Jan '23

17 Jan '23
Re: Pacsat dev meeting 1/12/2023
by Bob Stricklin 13 Jan '23

13 Jan '23

12 Jan '23
AX5043 Rx and Tx working
by Burns Fisher (AMSAT) 06 Jan '23

06 Jan '23
Re: pacsat dev meeting 1-5-2023
by Chris Thompson 06 Jan '23

06 Jan '23

05 Jan '23
Satellite use of the AX5043
by Jim McCullers 04 Jan '23

04 Jan '23