AMSAT-BB

[email protected]

January 2010

  • 213 participants
  • 317 discussions
Palm Springs HamFest - Arrow Deal
by Clint Bradford 29 Jan '10

29 Jan '10

29 Jan '10
UX-14
by Jim 29 Jan '10

29 Jan '10
More great FO-29 passes
by w6zkh@comcast.net 29 Jan '10

29 Jan '10
ND9M Road Trip Update #3
by claryco@aol.com 29 Jan '10

29 Jan '10

29 Jan '10
updated pseudo moon keps
by Bob DeVarney W1ICW 29 Jan '10

29 Jan '10
HO-68 29-01 1320utc
by jp-byj-free 29 Jan '10

29 Jan '10
FO-29
by David - KG4ZLB 29 Jan '10

29 Jan '10
Re: Heard on FO-29
by i8cvs 29 Jan '10

29 Jan '10